Słownik pojęć związanych z upadłością konsumencką

A

 • Akt notarialny – dokument sporządzony przez notariusza, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej, np. sprzedaż nieruchomości, poświadczenie dziedziczenia czy zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. Akt notarialny ma moc dokumentu urzędowego i jest niezbędny w wielu procedurach prawnych.

 • Alimenty – regularne świadczenia pieniężne, które jedna osoba jest zobowiązana przekazywać drugiej w celu zapewnienia jej utrzymania. Najczęściej alimenty dotyczą wsparcia dla dzieci, ale mogą być również zasądzone na rzecz małżonka lub innej osoby uprawnionej.

B

 • Bankructwo – stan niewypłacalności, w którym dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Bankructwo może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, prowadząc do wszczęcia postępowania upadłościowego.

 • BIK (Biuro Informacji Kredytowej) – instytucja, która gromadzi i udostępnia informacje na temat historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Dane zawarte w BIK są wykorzystywane przez banki do oceny zdolności kredytowej wnioskodawców.

C

 • Czynności egzekucyjne – działania podejmowane przez komornika sądowego w celu wyegzekwowania należności od dłużnika na rzecz wierzyciela. Mogą obejmować zajęcie wynagrodzenia, ruchomości, nieruchomości czy środków na rachunkach bankowych.

D

 • Dłużnik – osoba fizyczna lub prawna, która ma zobowiązania finansowe wobec wierzycieli. Dłużnik jest zobowiązany do spłaty długów w terminie określonym w umowie lub wyroku sądowym.

 • Dług – suma pieniędzy, którą dłużnik jest winny wierzycielowi. Dług może wynikać z różnych zobowiązań, takich jak kredyty, pożyczki, umowy handlowe czy alimenty.

E

 • Egzekucja komornicza – proces prawny prowadzony przez komornika sądowego w celu odzyskania należności na rzecz wierzyciela. Egzekucja może obejmować zajęcie i sprzedaż majątku dłużnika.

F

 • Funkcjonariusz publiczny – osoba pełniąca funkcję publiczną, np. syndyk, komornik, sędzia, która działa w ramach uprawnień przyznanych przez państwo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

G

 • Giełda wierzytelności – platforma, na której można kupować i sprzedawać wierzytelności. Wierzyciele mogą sprzedawać swoje roszczenia, a nabywcy mogą je kupować z nadzieją na ich wyegzekwowanie z zyskiem.

H

 • Historia kredytowa – zapis wszystkich zobowiązań kredytowych danej osoby, w tym kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych. Historia kredytowa jest gromadzona i udostępniana przez BIK oraz inne biura informacji kredytowej i jest wykorzystywana przez banki do oceny ryzyka kredytowego.

I

 • Inwentaryzacja majątku – proces sporządzania szczegółowego wykazu majątku dłużnika przez syndyka. Inwentaryzacja obejmuje zarówno aktywa, jak i pasywa dłużnika i jest kluczowym elementem postępowania upadłościowego.

J

 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – oświadczenie składane przez przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne. JEDZ zawiera informacje o sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz zdolności technicznej wykonawcy.

K

 • Komornik – funkcjonariusz publiczny odpowiedzialny za egzekwowanie należności na rzecz wierzycieli. Komornik działa na podstawie tytułu wykonawczego i ma szerokie uprawnienia do zajmowania majątku dłużnika.

 • Koszt upadłości konsumenckiej – wszystkie wydatki związane z procesem upadłości, w tym opłaty sądowe, wynagrodzenie syndyka, koszty administracyjne oraz inne opłaty związane z likwidacją majątku dłużnika.

L

 • Likwidacja majątku – proces sprzedaży składników majątku dłużnika w celu uzyskania środków na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli. Likwidacja może obejmować nieruchomości, ruchomości oraz aktywa finansowe.

M

 • Masa upadłościowa – całość majątku dłużnika, który podlega likwidacji w procesie upadłościowym. Masa upadłościowa jest zarządzana przez syndyka i służy zaspokojeniu roszczeń wierzycieli.

 • Mienie – majątek należący do dłużnika, który może być zajęty na poczet spłaty długów. Mienie obejmuje zarówno ruchomości, jak i nieruchomości oraz inne wartościowe przedmioty.

N

 • Niewypłacalność – stan, w którym dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych w terminie. Niewypłacalność jest podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

O

 • Oddłużenie – proces umorzenia całości lub części zobowiązań dłużnika. Oddłużenie następuje na podstawie decyzji sądu i ma na celu umożliwienie dłużnikowi nowego startu finansowego.

 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – formalna decyzja sądu o rozpoczęciu procedury upadłościowej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala na rozpoczęcie procesu likwidacji majątku i umorzenia długów.

P

 • Plan spłaty zadłużenia – dokument określający, w jaki sposób dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania. Plan spłaty zadłużenia jest sporządzany przez syndyka i zatwierdzany przez sąd.

 • Postępowanie upadłościowe – proces prawny mający na celu zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku dłużnika lub restrukturyzację jego zobowiązań. Postępowanie upadłościowe może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw.

 • Prawo upadłościowe – zbiór przepisów regulujących procedury upadłościowe. Prawo upadłościowe określa zasady ogłaszania upadłości, zarządzania majątkiem dłużnika oraz zaspokajania roszczeń wierzycieli.

R

 • Rejestr dłużników – baza danych zawierająca informacje o osobach i podmiotach niewywiązujących się ze swoich zobowiązań finansowych. Wpis do rejestru dłużników może utrudnić uzyskanie kredytu i innych form finansowania.

S

 • Sąd upadłościowy – sąd właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu upadłości. Sąd upadłościowy decyduje o ogłoszeniu upadłości, zatwierdza plan spłaty zadłużenia i nadzoruje postępowanie upadłościowe.

 • Syndyk – osoba powołana przez sąd do zarządzania majątkiem dłużnika w procesie upadłościowym. Syndyk sporządza inwentaryzację majątku, plan spłaty zadłużenia oraz przeprowadza likwidację majątku dłużnika.

T

 • Termin płatności – data, do której dłużnik powinien uregulować swoje zobowiązanie. Przekroczenie terminu płatności może skutkować naliczaniem odsetek oraz rozpoczęciem działań windykacyjnych.

U

 • Umorzenie zobowiązań – całkowite lub częściowe zwolnienie dłużnika z obowiązku spłaty długu na podstawie decyzji sądu. Umorzenie zobowiązań jest możliwe po zakończeniu postępowania upadłościowego i zrealizowaniu planu spłaty zadłużenia.

 • Upadłość konsumencka – procedura prawna umożliwiająca osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, uzyskanie oddłużenia poprzez umorzenie części lub całości zobowiązań.

W

 • Wierzyciel – osoba fizyczna lub prawna, której dłużnik jest winny pieniądze. Wierzyciel ma prawo dochodzić swoich roszczeń poprzez działania windykacyjne lub egzekucyjne.

 • Wniosek o upadłość konsumencką – dokument składany do sądu w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać szczegółowy opis sytuacji finansowej dłużnika oraz dowody potwierdzające jego niewypłacalność.

Z

 • Zadłużenie – stan, w którym osoba posiada niespłacone zobowiązania finansowe. Zadłużenie może wynikać z różnych źródeł, takich jak kredyty, pożyczki, rachunki za media czy alimenty.

 • Zaspokojenie wierzycieli – proces rozdzielania środków uzyskanych z likwidacji majątku dłużnika pomiędzy wierzycieli. Zaspokojenie wierzycieli odbywa się zgodnie z ustalonymi priorytetami i na podstawie decyzji sądu.

Polityka prywatnościMapa stronyMapa witryny XML